Cautare

Concursuri didactice

Universitatea Titu Maiorescu anunță scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020 a următoarelor posturi didactice vacante, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 1398, Partea a III-a, din 26 nioembrie 2019, după cum urmează:

 

Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept Privat 

Conferențiar universitar, poziția 15, disciplinele: Drept procesual civil (2); Drept procesual civil (1).

Lector universitar, poziția 19, disciplinele: Drept roman; Drept constituțional. Teoria generală; Drept constituțional. Instituții politice; Politicile Uniunii Europene; Instituții ale Uniunii Europene.

 

Departamentul de Drept Public 

Conferențiar universitar, poziția 15, disciplinele: Arbitraj comercial; Drept administrativ european; Drept administrativ (2).

Asistent universitar, poziția 51, disciplinele: Drept constituțional. Teoria generală; Drept constituțional. Instituții politice.

 

 

Facultatea de Psihologie 

Departamentul de Psihologie și Psihoterapie 

Asistent universitar, poziția 26, disciplinele: Fundamentele psihologiei; Practică de specialitate.

Asistent universitar, poziția 28, disciplinele: Fundamentele psihologiei; Psihologia familiei; Practică de specialitate.

 

 

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale 

Departamentul Comunicare, Limbi Străine și Relații Publice 

Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Comunicare de specialitate în limba engleză; Comunicare în limba engleză.

 

Departamentul Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene 

Lector universitar, poziția 6, disciplinele: Introducere în studiul relațiilor internaționale și studii de securitate; Analiza conflictelor internaționale; Securitate europeană și problema minorităților naționale; Prevenirea și managementul crizelor.

 

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic 

Lector universitar, poziția 3, disciplinele: Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării; Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu.

Lector universitar, poziția 4: disciplinele: Educație integrată; Proiectarea și managementul programelor educaționale; Doctrine pedagogice contemporane; Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării.

 

 

Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor 

Departamentul Finanțe și Administrarea Afacerilor 

Lector universitar, poziția 11, disciplinele: Matematică aplicată în economie; Managementul calității.

 

 

Facultatea de Farmacie 

Departamentul Farmacie 

Lector universitar, poziția 24, disciplinele: Introducere în chimia organică; Chimie organică: compuși organici cu structuri mixte.

 

 

Facultatea de Informatică 

Departamentul de Informatică 

Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Inginerie software; Securitatea sistemelor informatice.

 

 

Facultatea de Medicină 

Departamentul Disciplinelor Preclinice 

Profesor universitar, poziția 4, disciplinele: Fiziopatologie (I+II).

Conferențiar universitar, poziția 18, disciplinele: Bacteriologie (I+II).

 

Departamentul Disciplinelor Medico-Chirurgicale și Profilactice 

Profesor universitar, poziția 87, disciplinele: Sănătate publică și management sanitar; Principii de management al calității în sănătate.

Șef de lucrări, poziția 143, disciplinele: Radiologie și imagistică medicală; Radiologie-imagistică medicală; Sănătate publică și management sanitar; Sănătate publică și management.

Asistent universitar, poziția 171, disciplinele: Psihiatrie; Științe comportamentale, psihologie și sociologie medicală.

 

CALENDARUL SESIUNII DE CONCURSURI: 

Nr. crt.

Activitatea

Calendar

1.

Data publicării în Monitorul Oficial

26 noiembrie 2019

2. 

Perioadă de înscriere

26 noiembrie 2019 – 12 ianuarie 2020, în conformitate cu programul afișat

3. 

Prima probă

28 ianuarie 2020

4. 

Perioadă de susținere a examenelor

28 ianuarie 2020 – 31 ianuarie 2020

5. 

Avizarea rezultatelor în consiliile facultăților

3 februarie 2020

6. 

Aprobarea rezultatelor în Senat

4 februarie 2020

7. 

Comunicarea rezultatelor

4 februarie 2020

8. 

Perioadă de contestații

5 februarie 2020 – 11 februarie 2020

 

Depunerea dosarelor de concurs în vederea înscrierii la concurs se face personal de către candidați la sediul Rectoratului Universității Titu Maiorescu din București, strada Dâmbovnicului nr. 22, Sector 4, etaj I, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, după următorul program: 

 • În intervalul 26 noiembrie 2019-20 decembrie 2019, în zilele lucrătoare, între orele 900-1600.
 • În intervalul 7 ianuarie 2020-12 ianuarie 2020, în zilele lucrătoare, între orele 900-1600.

 

 

LISTA DOCUMENTELOR CE TREBUIE DEPUSE LA DOSAR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CONCURS: 

 1. Copertă*
 2. Cerere de înscriere la concurs*, adresată Rectorului, semnată de candidat și datată, care include declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar.

I. Acte de identitate, acte de studii și declarații

 1. Copie a cărții de identitate sau a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului.
 2. Copie a certificatului de naștere.
 3. Copii de pe documente care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie etc.), dacă este cazul.
 4. Copie a diplomei de doctor (față-verso) și, dacă este cazul, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, emis de MEN/OMEN privind atribuirea titlului de doctor, însoțit de Lista persoanelor cărora li s-a atribui titlul de doctor (cu excepția candidaților la postul de asistent de cercetare).
 5. În cazul concursurilor de ocupare a unui post didactic de profesor universitar, copie a actului care atestă calitatea de conducător de doctorat.
 6. Rezumatul tezei de doctorat, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă. Formatul tipărit trebuie să fie semnat de candidat.
 7. Copii ale altor diplome și documente care atestă studiile candidatului: diplomă de bacalaureat sau atestat de recunoaștere, diplomă de licență și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, diplomă de master și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, certificate de perfecționare a formării profesionale etc. (față-verso).
 8. Copie după dovada absolvirii unui program de formare psihopedagogică ce permite exercitarea profesiei de cadru didactic în învățământul superior sau dovada că este înscris la cursurile unui astfel de program sau o declarație prin care candidatul se angajează ca, în cazul în care va reuși la concurs, să urmeze și să absolve un astfel de program în maximum doi ani de la angajarea în Universitate* (în cazul candidaților la postul de asistent universitar, precum și în cazul candidaților la posturi didactice superioare, care provin din afara învățământului universitar).
 9. Copii care atestă deținerea titlurilor medicale în specialitatea postului, cerute pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post didactic în domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.
 10. Declarație pe proprie răspundere* a candidatului că nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la Art. 130 (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011.
 11. Declarație privind opțiunea pentru calitatea de titular în raport cu Universitatea Titu Maiorescu.* 

II. Avize medicale

 1. Adeverință de evaluare psihologică din care să rezulte că este apt să desfășoare activitate didactică în învățământul superior sau de cercetare științifică, eliberată de un cabinet de specialitate (cu timbru), cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la concurs pentru ocuparea unui post didactic în învățământul universitar”.
 2. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română, care să ateste starea de sănătate a candidatului, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la concurs pentru ocuparea unui post didactic în învățământul universitar”. 

III. Experiență profesională

 1. Copie de pe cartea de muncă, pentru perioada de până la 01.01.2011, sau adeverință sau adeverințe de la locurile de muncă*, pentru perioada de după 01.01.2011, din care să reiasă perioadele de angajare și ocupațiile deținute.
 2. Adeverință de la unitatea sanitară care atestă experiența profesională medicală* până la data înscrierii la concurs, pentru ocuparea unui post în învățământul superior din domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice. 

IV. Activitate profesională și de cercetare

 1. Fișa de autoevaluare* a îndeplinirii standardelor minime necesare și obligatorii pentru înscrierea la concurs, în format tipărit și semnat în clar și olograf, precum și în format electronic PDF fără semnătură olografă, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel.
 2. Curriculum vitae* al candidatului (EUROPASS) în format tipărit și semnat în clar și olograf, precum și în format electronic PDF fără semnătură olografă, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel.
 3. Lista de lucrări* publicate, în format tipărit și semnat în clar și olograf, precum și în format electronic PDF fără semnătură olografă, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel.
 4. Prezentarea celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare și științifice; documentul se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini și este semnat de către candidat.
 5. Maximum 10 lucrări ale candidatului, scanate, selecționate de acesta și considerate a fi relevante pentru realizările profesionale proprii; dacă lucrările nu sunt disponibile în format electronic, vor fi prezentate în forma materială.
 6. În cazul concursurilor pentru ocuparea unui post didactic de predare, Cursul/Suportul de curs pentru fiecare dintre disciplinele de predare specifică postului didactic pentru care se înscrie la concurs, în format tipărit sau/și în format electronic, elaborat de candidat. În cazul în care postul conține discipline de predare la programe de studii într-o limbă străină, cursul/suportul de curs trebuie să fie redactat în limba programelor de studii respective.

V. Alte documente

 1. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la concursul de ocupare pe perioadă nedeterminată a unui post didactic.*
 2. Dovada achitării taxei de înscriere la concurs.

 

Formularele pentru documentele marcate cu asterisc se ridică exclusiv de la Serviciul Resurse Umane-Salarizare. Copiile după actele de identitate și actele de studii trebuie să fie certificate pentru conformitate cu originalul de către personalul Serviciului Resurse Umane-Salarizare. Dacă un candidat prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate. 

Candidații la posturile de conferențiar universitar sau cercetător științific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv, din țară sau din străinătate, din afara UTM, care au elaborat scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective în original sau exemplare scanate. 

Candidații la posturile de profesor universitar sau cercetător științific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv din străinătate, care au elaborat scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective in original sau exemplare scanate. În cazul domeniilor științifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pot proveni și din partea unor personalități din domeniul respectiv din România, din afara UTM. 

Candidatul înscris la concurs depune la sediul departamentului sau institutului de cercetare din care face parte postul scos la concurs setul complet de lucrări, format din câte un exemplar/copie din fiecare lucrare trecută în lista de lucrări din dosarul de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a concursului. 

Dosarul de concurs constituit de candidat, cu toate documentele tipărite, la care se atașează un CD/stick de memorie în cinci copii, cu actele și documentele menționate mai sus, se depune direct de către candidat la sediul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al UTM, ca primă piesă a dosarului. CV-ul, Fișa de autoevaluare și Lista de lucrări se vor atașa pe CD în format PDF, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel (fără semnătură olografă). Pentru înscrierea la concurs se iau în considerare numai dosarele care conțin toate piesele enumerate mai sus. 

Pentru a putea participa la concurs, până la încheierea perioadei de înscriere candidaţii trebuie să aibă la dosarul de concurs scrisorile de recomandare menţionate mai sus. 

Metodologia proprie de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante a Universității Titu Maiorescu poate fi consultată aici. Informațiile privind descrierea posturilor scoase la concurs, atribuțiile postului, salariul minim de încadrare la momentul angajării, calendarul concursului, tematica probelor de concurs ș.a. pot fi consultate pe pagina web www.jobs.edu.ro a Ministerului Educației Naționale.